Posts

Showing posts from January, 2016

The Most Popular Veterans Day veterans day images massages quotes

Image
The Most Popular Veterans Day

Veterans Day veterans day imagesveterans day images free


Thank you veterans pictures


veterans day images 2017


veterans day images public domain

 veterans day pictures to downloadveterans images clip art

happy veterans day pictures

veterans images free

pictures happy valentines day

picture for valentine day

veterans images clip art

happy veterans day pictures

link ads

पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती |

1. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 2, 1, (1/2), (1/4), ... A. (1/3)    B. (1/8) C. (2/8)    D. (1/16)
2. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल -7, 10, 8, 11, 9, 12, ... A. 7           B. 10  C. 12           D. 13
3. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 36, 34, 30, 28, 24, ... A. 20          B. 22 C. 23           D. 26
4. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 22, 21, 23, 22, 24, 23, ... A. 22           B. 24 C. 25           D. 26
5. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 53, 53, 40, 40, 27, 27, ... A. 12    B.14 C. 27    D. 53
6. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21, ... A. 14    B. 15 C. 21    D. 23
7. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 58, 52, 46, 40, 34, ... A. 26    B. 28 C. 30    D. 32
8. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 3, 4, 7, 8, 11, 12, ... A. 7    B. 10 C. 14    D. 15
9. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसंख्याकोणतीयेईल - 8, 22, 8, 28, 8, ... A. 9    B. 29 C. 32    D. 34
10. पुढीलसंख्यामालिकेतपुढीलसं…

राशी भविष्य 2016 in marathi |rashi bhavishya 2016 in marathi language

राशीभविष्य 2016: Rashi Bhavishya 2016 in Marathi

मेष याराशीच्याव्यक्तिंवरवर्ष 2016 संमिश्रफळांचावर्षावकरणारआहे. घरगुतीजीवनाततणावयेणेशक्यआहे; परंतु, व्यवसायिकआयुष्यातमात्रतुम्हालायशाचीभरपूरफळंचाखायलामिळणारअसंदिसतंआहे. इतक्यातभरारीघेऊनकामेषहो, कारणहेयशथोड्याविलंबानेतुमच्यापदरातपडणारआहे. व्यवसायिकांसाठी, त्यांनीमोठीगुंतवणूकनकरणेहेउत्तम. यावर्षीअनावश्यकखर्चकरण्याचीसवयनियंत्रणातठेवणेमहत्वाचेआहे. आपल्याप्रेमजीवनातकाहीहीमजेशीरसंभवतनाही. कामजीवनातदेखीलआतुरताआणिआनंदअसणारनाही. अनावश्यकवादांकडेलक्षदेऊनका. तुम्हीनेहमीचलहान-सहानगोष्टींवरभडकूनउठता, परंतुत्यातूनसकारात्मककाहीनिष्पन्नहोतनाही. शेअरबाजारापासूनदूरराहा. ऑगस्टनंतरआपल्याजीवनातचांगलंवातावरणराहील, परंतुसंपूर्णवर्षभरदक्षराहण्याचीगरजआहे.
वृषभ वृषभराशीच्यामंडळींनायावर्षभरातबहारराहील. जोडीदारासोबतनातंशुद्धआणि

text and image